بازدیدکنندگان محترم .:: پایگاه هنر معماری ::. شما دوستان با کلیک کردن در قسمت عضویت و تایید آن درخواست عضویت در فیدبرنر .:: پایگاه هنر معماری ::. را می دهید. سپس میل تایید برای شما ارسال می شود و در صورت تایید آن میل جدیدترین مطالب وبلاگ شامل جدیدترین اخبار معماری , مسابقات معماری , همایش های معماری , پروژه های معماری , برنامه های معماری خانه هنرمندان, نشست های معماری , انتشار کتاب و نمايشگاه های معماری و دیگر مطالب ارسالی .:: پایگاه هنر معماری ::. برای شما میل می شود.با این کار هیچ پستی را از قلم نیندازید.موفق باشید.
 
شما ميتوانيد با ثبت کردن ايميل خود، پست هاي جديد را دريافت کنيد.

ريتم (ضرب ـ آهنگ )

ريتم يا ضرب آهنگ واژه ای است که معمولاً درموسيقی به کار می رود اما درهنرهای تجسمی نيز مرسوم است . درهنرهای تجسمی ريتم معنايی تصويری دارد وعبارت است ازتغيير وحرکت عناصر بصری درفضای تجسمی . به عبارت ديگر تکرار منظم ومتوالی يک عنصر تصويری ضرب . آهنگ بصری رابه وجود می آورد. انتقال احساس حرکت نيز توسط ريتم بصری صورت می گيرد . درطبيعت ودرزندگی ريتم نقش موثری دارد وبرهمين اساس نيز درآثارهنری ريتم ديده می شود . توالی شب وروز وفصول ازوجوه بارز ريتم درطبيعت به شمار می آيد . همان طور که دروجود انسان ريتم حيات بانبض وصدای تپش قاب همراه است . درعين حال منظم وپوينده ای انسان با طبيعت وبااثر هنری نيز دارای نوعی ريتم است .

به طور کلی چهار دسته ضرب ـ آهنگ بصری رامی توان نام برد :

1- تکرار يکنواخت : دراين نوع ضرب ـ آهنگ يک تصوير به طور يکنواخت وبه صورت متوالی تکرار می شود. ريتم تکرار یکنواخت باعث نوعی حرکت وعکس العمل خود به خودی شده وتوجه مخاطب رابه دنبال خود هدايت می کند. امابه واسطه ای عدم تنوع تاثيری منفی نيز درپی خواهد داشت وذايقه ای مخاطبان آثار هنری راکه درعين جستجوی هماهنگی درانتظار تباين نيز هستند, قانع نخواهد کرد وپس از مدتی ملال آور وکسالت بار خواهد شدونظمی خشک وغير قابل انعطاف راايجاد می کند.

2- تکرار متناوب : دراين ضرب ـ آهنگ يک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرارآن با تغييرات متناوب متنوع خواهد شد وهربارباعکس العمل مخاطب وتوجه اورابايک حرکت با تصوير ميانی تحت تاثير قرارمی دهد. به طوری که درمخاطب همواره نوعی انتظار برای پيگيری تکرار وادامه ای ريتم به وجود خواهد آمد.

3- تکرار تکاملی : دراين نوع ضرب ـ آهنگ يک يک تصويرو يايک عنصر بصری ازيک مرتبه وحالت خاص شروع می شود وبهتدريج باتغييراتی به وضعيت وباحالتی تازه تر می رسد. به طوری که نوعی رشد وتکامل رادرطول مسير تغييرات خود به دنبال خواهد داشت. درطبيعت نمونه های بسياری ازريتم تکاملی وجوددارد. حرکت وتغيير شکل ماه ازهلال باريک تاقرص کامل رامی توان يک نمونه ازاين نمونه ضرب ـ آهنگ درطبيعت مثال زد.

4-تکرارموجی : اين نوع ضرب ـ آهنگ که عمدتاً بااستفاده از حرکت منحنی سطوح وخطوط به وجود می آيد واز نوعی تناوب هم برخورداراست نمونه ای کاملی از ضرب ـ آهنگ تجسمی است که درفضای معماری, حجمی وتصويری وجوددارد وبه شکل مأنوسی بازندگی انسان پيوند خورده است. حرکت موجی آب دريا وبام های گنبدی شکل نمونه های خوبی ازاين نوع ضرب آهنگ هستند.

 

+ نوشته شده توسط لایقی در شنبه ۱۸ شهریور۱۳۸۵ و ساعت |